زمان: روز پنج شنبه مورخ 96/6/27 ساعت: 14 عصر

مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT)

استاد راهنما: دکتر ناصر ندا

موضوع رساله دکتری: کدینگ شبکه در لایه فیزیکی

نام و نام خانوادگی: سمیه خسرو آزاد