زمان: روز شنبه مورخ 96/7/22 ساعت: 14 عصر

مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT)

استاد راهنما: دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی

موضوع رساله دکتری: طراحی، بهینه سازی و تحلیل عملکرد ژنراتور سنکرون شار متعامد با رتور دیسکی

نام و نام خانوادگی: حسین آذرین فر