تاریخ مصاحبه کلیه رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل) در کدرشته های مختلف اعم از روزانه ، نوبت دوم و سهمیه اعزام یکشنبه 18/4/1396 و چهارشنبه 21/4/1396 می باشد.
تاریخ های اعلان شده از سوی سازمان سنجش صرفا پیشنهادی بوده و متعاقبا به تاریخ های مذکور اصلاح خواهد گردید.