زمان: روز جمعه مورخ 96/2/1 ساعت: 8 صبح

مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT)

استاد راهنما: دکتر سید حمید ظهیری

موضوع رساله دکتری: طبقه بندی شورایی ابتکاری

نام و نام خانوادگی: زینب خاتون پورطاهری