جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
 
زمان: 06/11/95

مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

استاد راهنما: دکتر حمید فرخی

موضوع پایان نامه: بررسی نرخ خطا و تخصیص توان در شبکه های چند رله ای مبتنی بر DF روی کانال های با فیدینگ عمومی

نام و نام خانوادگی: مجتبی امینی نسب