جلسه دفاع از رساله دکتری
   
زمان: روز شنبه مورخ 09/11/95 ساعت: 10 صبح

مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT)

استاد راهنما: دکتر محمود عبادیان

موضوع رساله دکتری: ارائه روش های کنترلی جدید برای مبدل های واسط با هدف بهبود شاخص های کیفیت توان در ریز شبکه ها

نام و نام خانوادگی: رضا غنی زاده