جلسه دفاع از پایان نامه دکترا در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

عنوان پایان نامه دکترا دانشجو اساتید راهنما مکان زمان تاریخ دفاع
ارائه یک سیستم بیومتریک چندگانه با استفاده از تعریف توصیف گرهای بهینه مهران تقی پور دکتر سید محمد رضوی VCICT پنجشنبه 25/6/95
مدلسازی پردازش های بینایی سطح پایین با الهام از کورتکس اولیه بینایی محسن زردادی دکتر ناصر مهرشاد VCICT پنجشنبه 25/6/95
طبقه بندی ابتکاری داده های نادقیق هادی شهرکی دکتر سیدحمید ظهیری VCICT پنجشنبه 25/6/95