کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک احمد اختری
05632202049-458
112 A , B دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر محمودرضا تولا
m-tavala[at]yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده جواد حسین پور
05632202049-431
211 A , B دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر حمیدرضا خاقانی
hkhaghani[at]gmail.com
214 A , B دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کاردان برق - قدرت محمد رضا خاکشور
05632202049-471
109 B دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر محمدحسین خسروی
05632202049-513
mohokhosravi[at]yahoo.com
284 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس امور آموزشی دانشکده سلمان رفیعی
05632202049-465 و 508
rafiei166[at]birjand.ac.ir
282 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امین اموال دانشکده محمد علی شهیری
05632202049-565
290 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اداره دبیرخانه دانشکده سعیده فدایی
05632202049-563
291 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مسئول دفتر دانشکده جواد فولادی
05632202049-563
291 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک خسرو قلمی
05632202049-457
110 A , B دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس امور آموزشی دانشکده مریم مالکی
05632202049-502
m.maleki[at]birjand.ac.ir
282 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس امور پژوهشی دانشکده زهرا مالکی فرد
05632202049-510
286 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارشناس گروه برق - الکترونیک محسن محبوب
05632202049-508
282 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر