آشکارسازی اهداف سونار غیر فعال با استفاده از حد آستانه وفقی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
حامد کماری علایی دکتر حسن فرسی

hamed.komari[at]gmail.com
استفاده از نمایش تنک در بازیابی تصویر و ویدئو مبتنی بر محتوا
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
سجاد محمدزاده دکتر حسن فرسی

s.mohamadzadeh[at]birjand.ac.ir
بازسازی طیف توان سیگنال پهن باند با نمونه برداری زیر نرخ نایکوئیست بر اساس حسگری فشرده در رادیو شناختگر
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
حمید آزادیان دکتر حمید فرخی
دکتر رضا قاضی زاده
-
خلاصه سازی مقیاس پذیری ویدیویی ،با استفاده از آموزش و انتخاب واژه نامه تنک به صورت همزمان
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
پوریا اعتضادی فر

p.etezadifar[at]gmail.com
خودبهینه سازی پارامترهای تحویل مکالمه و همسایگی در شبکه های UMTS و LTE
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
سید احمد هاشمی دکتر حمید فرخی
دکتر رضا قاضی زاده
دکتر رسول سرائیان (شرکت ارتباطات سیار)
-
ردیابی چند هدفه ی امن در شبکه های حسگر بیسیم
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
محمد حسین ادهمی دکتر رضا قاضی زاده
دکتر محمدحسن مجیدی
شکل دهی پرتو در شبکه های رادیو شناختگر
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
جواد زراعتکار مقدم دکتر حمید فرخی
دکتر ناصر ندا
Javad.zeraatkar.m[at]gmail.com
طبقه بندی شورایی بهینه تصاویر راداری با روزنه مصنوعی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
رضا صالح دکتر حسن فرسی
دکتر سیدحمید ظهیری
r.saleh[at]birjand.ac.ir
طبقه بندی شورایی در بازشناسی گوینده
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
محمد هاشمی نژاد دکتر حسن فرسی
دکتر ناصر مهرشاد
mhashemi[at]birjand.ac.ir
مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
یونس احمدی دکتر ناصر ندا
دکتر حمید فرخی
younes.ahmady[at]gmail.com
کدینگ شبکه در لایه فیزیکی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
سمیه خسروآزاد دکتر ناصر ندا
دکتر حمید فرخی
s.khosroazad[at]gmail.com