ارائه روش های کنترلی جدید برای مبدل های واسط با هدف بهبود شاخص های کیفیت توان در ریز شبکه ها
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
رضا غنی زاده دکتر محمود عبادیان
دکتر گئورک قره پتيان
R_ghanizadeh[at]yahoo.com
ارائه ساختار،روش کنترلی و ساخت میکرو اینورتر تک فاز در راستای کاهش ظرفیت خازن متعادل کننده
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
مرتضی حیدری دکتر محمد علی شمسی نژاد
دکتر محمد منفرد دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza.Heydari88[at]gmail.com
ارائه یک استراتژی بهبود یافته برای کنترل مبدل رابط شبکه چند منظوره با هدف کاهش نامتعادلی بار در شبکه های توزیع
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
هادی افکار دکتر محمد علی شمسی نژاد
دکتر محمود عبادیان
h.afkar[at]yahoo.com
ارائه یک روش کنترلی برای بهبود پروفایل ولتاژدر زیر شبکه ها
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
امین رنجبران دکتر محمود عبادیان

amranjbaran[at]gmail.com
ارائه یک سیستم کنترلی بلادرنگ به منظور بهره برداری بهینه در ریز شبکه
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
حمیدرضاصمدی دکتر محمود عبادیان
دکتر سعیدرضا گلدانی
hrsamadi[at]yahoo.com
برنامه ریزی توسعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
کاظم عاملی دکتر محمدرضا آقاابراهیمی
دکتر حمید فلقی
km_ameli[at]yahoo.com
برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال در سیستم قدرت در حضور مزارع بادی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
مهدی نجار دکتر حمید فلقی
دکتر سید هادی حسینی دانشگاه زاهدان
mehdinajjar[at]gmail.com
بهبود عملکرد درایو موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه بدون حسگر سرعت در محدوده ی سرعت پایین
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
حجت مویدی راد دکتر محمدعلی شمسی نژاد

hojatrad[at]birjand.ac.ir
بهره برداری بهینه از سیستم های انرژی چند حاملی در حضور منابع تجدید پذیر
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
ارسلان نجفی دکتر حمید فلقی
دکتر مریم رمضانی
arsalan.najafi[at]gmail.com
طراحی ، بهینه سازی و تحلیل عملکرد ژنراتور سنکرون شار متعامد با رتور دیسکی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
حسین آذرین فر دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

hosein.azarinfar[at]gmail.com
مدلسازی تاثیر خودروهای الکتریکی برقابلیت اطمینان ریزشبکه
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
مهدی تورانی دکتر محمدرضا آقاابراهیمی
دکتر حمیدرضا نجفی
tourani_mahdi[at]yahoo.com
مدیریت انرژی چند سطحی سیستم های چندریز شبکه ای با لحاظ عدم قطعیت
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
رضا ابولی
دکتر حمید فلقی
rezaaboli[at]gmail.com
مشارکت توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت در حضور مزارع بادی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
علی حشمتی دکتر حمیدرضا نجفی
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
Ali.heshmati64[at]gmail.com
کنترل فرکانس سیستم های قدرت با ضریب نفوذ بالای توان بادی
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
رضا کاظمی گل خندان

reza.kazemi.golkhandan[at]gmail.com
کنترل مبدل های متصل کننده در ریز شبکه ترکیبی AC-DC در حالت جزیره ای با هدف بهبود کیفیت ولتاژ
دانشجوی مجری طرح اساتید راهنما اساتید مشاور سازمان حامی اطلاعات تماس
سیدحسین طباطبایی دکتر محمود عبادیان
دکتر علیرضا جلیلیان - دانشگاه علم و صنعت
-